16.The Participants of "SocialNetwork Strategy" Seminar on 12/2/2010 at Sof

The Participants of "SocialNetwork Strategy" Seminar on 12/2/2010 at SoftwarePark (Thai Language)

โรงแรมอโยธยา-อโยธยา-โรงแรมอโยธยา-สัมมนา-SoftwarePark

ประมวลภาพบรรยากาศ "พิธีปิดโครงการและมอบประกาศนียบัตรแก่โรงแรมที่เข้าร่วมอบรมเรื่องการตลาดออนไลน์ในโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการใช้ไอที สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก"

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัด "พิธีปิดโครงการและมอบประกาศนียบัตรแก่โรงแรมที่เข้าร่วมอบรมเรื่องการตลาดออนไลน์ในโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการใช้ไอที สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก" ณ อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการใช้ไอที สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ สนับสนุน และเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจ แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พัก โดยนำความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการทำการตลาดออนไลน์ (e-Marketing) มาใช้เป็นเครื่องมือในการขยายโอกาสทางธุรกิจ ช่วยลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น

โดยมี ศ.ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดงาน ดร. คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่โรงแรมที่เข้าร่วมอบรม ในงาน ท่านรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดคุยและกล่าวขอบคุณวิทยากรของโครงการที่ได้สนับสนุนการดำเนินการฝึกอบรม บรรยายความรู้ แนะนำเทคนิค และ จัด workshop แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงงานพิธีปิดในปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 8 เดือน ซึ่งก็เป็นระยะเวลาค่อนข้างยาวนาน แต่วิทยากรก็สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมได้ตลอดระยะเวลากว่า 8 เดือนนี้ ทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดี ผู้เข้าร่วมอบรมก็ได้ความรู้ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ในช่วงบ่าย มีการเสวนา เรื่อง “CRM & Social Media : กลยุทธทางการตลาดที่สำคัญสำหรับธุรกิจบนโลกออนไลน์” โดยมี คุณ นโรฒน์ เรืองระวีวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมอโยธยา คุณ บุรินทร์ เกล็ดมณี บริษัทแกรนด์ แพลนเน็ท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด คุณ นาวิก นำเสียง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันเด โซลูชั่นส์ จำกัด และ คุณ วิศาล พูลสง่า ผู้จัดการทั่วไป The Rock Hua Hin Beach Resort & Spaร่วมเสวนาในครั้งนี้

กำหนดการ

พิธีปิดโครงการและมอบประกาศนียบัตรแก่โรงแรมที่เข้าร่วมอบรมเรื่องการตลาดออนไลน์

ในโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการใช้ไอที สำหรับผู้ประกอบการโรงแรม

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00 – 15.30 น.

ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด

____________________________________________________________________________________________

9.00 - 10.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

10.00 - 10.10 น. ดร. คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เดินทางถึงบริเวณงาน

ศ.ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กล่าวต้อนรับท่านรัฐมนตรี, ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมงาน

10.10 - 10.20 น. ชมวิดีทัศน์สรุปโครงการ และความเห็นจากตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมฯ

10.20 - 10.40 น. รายงานผลการดำเนินโครงการฯ โดยผู้บริหารซอฟต์แวร์พาร์คและคณะวิทยากร

10.40 - 10.50 น. กล่าวขอบคุณในความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการจัดทำโครงการฯ

โดย นายประกิจ ชินอมรพงษ์ นายกสมาคมโรงแรมไทย

10.50 - 11.00 น. กล่าวถึงความร่วมมือในโครงการฯ และแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้การสนับสนุนแก่

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต

โดย คุณสุชาดา บ่อทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

การท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

11.00 - 11.10 น. กล่าวแสดงความยินดีต่อผู้เข้ารับการอบรมในโครงการฯ

โดย ดร. คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11.10 - 12.00 น. พิธีมอบประกาศนียบัตรและถ่ายภาพร่วมกับรมว.วท., ผู้บริหารสวทช. และซอฟต์แวร์พาร์ค

12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 15.30 น. เสวนา เรื่อง “CRM*& Social Media : กลยุทธทางการตลาดที่สำคัญสำหรับธุรกิจบนโลกออนไลน์”

ผู้ร่วมเสวนา : คุณนาวิก นำเสียง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันเดย์ โซลูชั่นส์ จำกัด

คุณวิศาล พูลสง่า ผู้จัดการทั่วไป The RockHuaHinBeach Resort & Spa

คุณนโรฒน์ เรืองระวีวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมอโยธยา

คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัทแกรนด์แพลนเน็ทเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด

ดำเนินการเสวนาโดย : คุณพันธ์ทิตย์ สิรภพธาดา ผู้ดำเนินรายการวิทยุ IT CEO FM 96.5

15.30 น. จบงาน

__________________________________________________

ผู้เข้าร่วมงาน - รมว.วท. และผู้บริหารจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ผู้บริหารสวทช. และซอฟต์แวร์พาร์ค (ผพว., รองผพว.(ดร.ทวีศักดิ์), ผศอ., ผศจ.,รองผศจ.(สุพัทธ์), ผอ.สุวิภา)

- ผู้บริหาร / ผู้แทนจากสมาคมโรงแรมไทย

- ผู้บริหาร / ผู้เข้ารับการอบรม จากโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ 150 คน

- สื่อมวลชน (สายกระทรวงวิทย์ฯ, สายไอที และสายท่องเที่ยว

หมายเหตุ 1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2. CRM* (Customer Relationship Management) - การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า